Het begin


Het was in het jaar 1853 dat op initiatief van de toenmalige Keijenborgse pastoor Berendsen, een aantal ingezetenen bijeen kwamen om tot een oprichting te komen van een schuttersgilde. In de eerste plaats wilde men de coördinatie van de verschillende kermissen die in de diverse delen van het Gooi (zoals de omgeving van de parochie werd genoemd) werden gehouden op zich nemen. Deze zogenaamde buurtkermissen mondden regelmatig uit in ernstige vechtpartijen.
In de tweede plaats is de kermis het oorspronkelijke feest van de schutterij en behoort het organiseren daarvan tot een van de taken van het gilde. Vanaf 1853 werden de diverse kermisvermakelijkheden voor het eerst centraal opgesteld in de omgeving van de pastorie en werd het vogelschieten gehouden in Geltinksweide, de plaats waar nu “Postel Staete” staat aan de Past. Thuisstraat. De oprichting kwam tot stand en daarmee was de opbouw van de Keijenborgse kermis een feit.

Pastoor de leider


Jammer genoeg zijn pas sinds 1930 de notulen van de (jaar)vergaderingen van het schuttersgilde bewaard gebleven, zodat het niet mogelijk is de namen te achterhalen van de mensen die in het eerste bestuur zitting hebben gehad. Wel is bekend dat bijna honderd jaar lang de pastoor de grote leider en bestuurder van het gilde was. De financiën van het gilde werden grotendeels door de pastoor of kerkbestuur behartigd, die bepaalden ook welke vermakelijkheden er voor de kermis zouden komen (in die tijd was dat nog niet veel bijzonders).
Tevens hielden zij een vinger in de pap als het ging om de verpachtingen van vermakelijkheden op het kermisterrein. De prijzen voor het koningschieten mocht het gilde zelf kopen, maar ook dat ging niet gemakkelijk, omdat er soms maar een matig saldo in kas was. Doordat het kerkbestuur c.q. de pastoor 80% van alle opbrengsten aan zich liet afdragen, bleef er voor de financiering van het schieten en aanschaf van de prijzen voor het vogelschieten slechts 20% van de opbrengsten over voor de schutterij.

Meer eigen zeggenschap


In 1910 werd de schutterij gereorganiseerd waarbij de ledenvergaderingen van het schuttersgilde meestal op een zondagmorgen werden gehouden in het patronaatsgebouw (nu “de Horst”) en deze werden vanzelfsprekend altijd geopend en weer gesloten met een Christelijke groet.
Het lidmaatschap bedroeg in de jaren dertig van de vorige eeuw 25 cent per jaar en men moest dit bedrag uiterlijk 14 dagen voor de kermis voldaan hebben, anders werd het bedrag verdubbeld. Het schuttersgilde kreeg nu ook meer eigen kasmiddelen omdat de verpachting van de tap tijdens de kermis en de verpachting van de kermisvermakelijkheden nu geheel ten goede kwamen van het gilde.

Oorlogstijd


In 1932 was er vanwege de slechte tijd (crisisjaren 30) een gewijzigde kermis. De vermakelijkheden bestonden slechts uit schieten op één vogel en ringrijden op de fiets. Tijdens een ledenvergadering in 1939 werd medegedeeld dat er een batig kassaldo was van slechts ƒ 2,80. Op 13 juni 1940 werd op de ledenvergadering voorgesteld om (wegens de 2de wereldoorlog) dat jaar geen kermis te vieren. Door pastoor Thuis werd gezegd dat hij de leden van harte de kermis gunde, maar vanwege het vele leed de tijd niet rijp was om kermis te vieren. Hiermee waren de leden het volkomen eens. Op 17 juni 1945 was men weer bijeen om de aanstaande kermis te bespreken.
Door de voorzitter werd medegedeeld dat in verband met bebouwing van het bestaande kermisterrein moest worden uitgeweken naar een nieuwe plaats. Hierover had men reeds een overeenstemming bereikt met de familie Booltink. In 1947 werd pastoor Thuis benoemd tot erelid. Er komen nu bijna elk jaar nieuwe ereleden bij die reeds vijftig jaar meedoen aan het jaarlijks terugkerende vogelschieten tijdens de kermis.